Tư vấn về an toàn, vệ sinh lao động

Tư vấn về an toàn, vệ sinh lao động. An toàn vệ sinh lao động là vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, phòng tránh rủi ro từ môi trường lao động cho người lao động. Bởi vì người lao động có thể gặp bất cứ tai nạn rủi ro nào từ các phương tiện, máy móc, môi trường tự nhiên, môi trường làm việc.

Doanh nghiệp, người sử dụng lao động căn cứ quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn, vệ sinh lao động và điều kiện hoạt động sản xuất – kinh doanh để xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện nội quy, quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

 

 

Nguyên tắc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

 

🔹 Đảm bảo cho người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động.

🔹 Tuân thủ đầy đủ pháp luật về an toàn lao động, các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình hoạt động. Ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động.

🔹 Tham vấn ý kiến các tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động, Hội đồng về an toàn vệ sinh lao động các cấp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về an toàn vệ sinh lao động.

 

CRS VINA – Đơn vị tư vấn an toàn vệ sinh lao động

 

✔️ Tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

✔️ Tư vấn kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

✔️ Tư vấn xây dựng kế hoạch quản lý an toàn vệ sinh lao động.

✔️ Đào tạo huấn luyện an toàn lao động.

✔️ Đánh giá rủi ro an toàn lao động.

✔️ Tư vấn quản lý an toàn vệ sinh lao động.

 

Quy trình tư vấn an toàn vệ sinh lao động của CRS VINA

 

👉 Tiếp nhận thông tin của khách hàng, doanh nghiệp.

👉 Cử nhân viên thu thập dữ liệu, thông tin và phân tích bối cảnh thực tế, hiện trạng và tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

👉 Lập kế hoạch tư vấn.

👉 Phối hợp với doanh nghiệp thực hiện theo kế hoạch.

👉 Đánh giá kết quả.

 

Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

 

Người sử dụng lao động có các quyền:

 

▪️ Yêu cầu người lao động phải chấp hành các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

▪️ Khen thưởng người lao động chấp hành tốt và kỷ luật người lao động vi phạm trong việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

▪️ Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

▪️ Huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp, khắc phục sự cố, tai nạn lao động.

 

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

 

▪️ Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho người lao động và những người có liên quan. Đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

▪️ Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám – phát hiện bệnh nghề nghiệp. Thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

▪️ Không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe người lao động.

▪️ Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.

▪️ Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.

▪️ Bố trí bộ phận hoặc người làm công tác vệ sinh an toàn lao động. Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Thực hiện khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng. Thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động. Chấp hành quyết định của thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Lấy ý kiến Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, nhà xưởng, kho chứa.

▪️ Phải có bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy móc, thiết bị, nơi làm việc và đặt chỗ dễ thấy, dễ đọc.

▪️ Đảm bảo nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ,…..các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được kiểm tra, đo lường định kỳ (quan trắc môi trường lao động).

▪️ Đảm bảo các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy móc, thiết bị, nhà xưởng đạt yêu cầu theo các quy chuẩn quốc gia và đạt các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

▪️ Kiểm tra đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

 

 

 

Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động

 

Quyền lợi của người lao động làm việc theo hợp đồng:

 

▪️ Được đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động. Yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động tại nơi làm việc.

▪️ Được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống. Được đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám – phát hiện bệnh nghề nghiệp. Được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm bệnh nghề nghiệp. Được hưởng đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Được trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp. Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

▪️ Yêu cầu người sử dụng lao động bố trí công việc phù hợp sau khi điều trị ổn định do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

▪️ Từ chối làm những công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng hoặc sức khỏe của mình nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý. Chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trác công tác an toàn, vệ sinh lao động đã khắc phục các nguy cơ để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

 

Nghĩa vụ của người lao động làm việc theo hợp đồng.

 

▪️ Chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Tuân thủ các giao kết về an toàn, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

▪️ Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp. các thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

▪️ Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chủ động tham gia cấp cứu, khắc phục sự cố, tai nạ lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Quyền của người lao động làm việc không theo hợp đồng

 

▪️ Được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động. Được Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Tiếp nhận thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyên do Chính phủ quy định.

▪️ Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách Nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện.

▪️ Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

 

Người lao động làm việc không theo hợp đồng có nghĩa vụ:

 

▪️ Chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

▪️ Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao động.

▪️ Thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn, vệ sinh lao động.

 

Trên đây là những tư vấn về an toàn vệ sinh lao động, quý khách hàng, doanh nghiệp cần hỗ trợ tư vấn những vấn đề liên quan hoặc đăng ký đào tạo an toàn lao động, vui lòng liên hệ:

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

 

📞 Hotline: 0903.980.538 ☘ 0984.886.985

🌍 Website: https://moitruongcrsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaoantoancrsvina/

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

🎋 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

🎋 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

🎋 Văn phòng tại Hà Nội: Số nhà 24 ngách 25, Ngõ 97, Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

🎋 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under ĐÀO TẠO AN TOÀN, Tin tức.