Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất

Môi trường CRS VINA, tổ chức chuyên tư vấn hồ sơ môi trường trên phạm vi toàn quốc, chuyên lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đơn vị, doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau xin gửi tới các bạn Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhấtthuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của ủy ban nhân dân cấp Huyện, theo Thông tư 27/2015/TT-BTNMT (Phụ lục 5.6)

lap ke hoach bao ve moi truong co so san xuat muc in

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

(Địa điểm), ngày….. tháng ….. năm 20………

Kính gửi: (1) …………………………………………………………………………………………………

Gửi đến (1) kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

  1. Thông tin chung

1.1. Tên dự án, cơ sở (gọi chung là dự án):…

1.2. Tên chủ dự án: 

1.3. Địa chỉ liên hệ: 

 1.4. Người đại diện theo pháp luật

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail .. .).

  1. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh

2.1. Địa điểm thực hiện dự án: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

2.3. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lượng

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2.4. Diện tích mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m2): ……………………………….

2.5. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất: …………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2.6. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, điện…)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng
Không Không
Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định
Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm
Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị
Biện pháp khác:

Bụi Cách ly, phun nước để giảm bụi
Biện pháp khác:

Nước thải sinh hoạt Thu gom, tự xử lý trước khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải)
Thu gom, thuê đơn vị có chức năng để xử lý
Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực
Biện pháp khác:
Nước thải xây dựng Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải)
Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực
Biện pháp khác:

Chất thải rắn xây dựng Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng
Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm)
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
Biện pháp khác:

Chất thải rắn sinh hoạt Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm)
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
Biện pháp khác:

Chất thải nguy hại Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
Biện pháp khác:

Tiếng ồn Định kỳ bảo dưỡng thiết bị
Bố trí thời gian thi công phù hợp
Biện pháp khác

Rung Định kỳ bảo dưỡng thiết bị
Bố trí thời gian thi công phù hợp
Biện pháp khác
Nước mưa chảy tràn Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường
Biện pháp khác

  1. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động
Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng
Không Không
Bụi và khí thải Lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải với ống khói
Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc không khí ở cuối đường ống
Biện pháp khác

Nước thải sinh hoạt Thu gom và tái sử dụng
Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung
Biện pháp khác

Nước thải sản xuất Thu gom và tái sử dụng
Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung
Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy định và thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận và quy chuẩn đạt được sau xử lý)
Biện pháp khác

Nước thải từ hệ thống làm mát Thu gom và tái sử dụng
Giải nhiệt và thải ra môi trường
Biện pháp khác

Chất thải rắn Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng
Tự xử lý
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
Biện pháp khác

Chất thải nguy hại Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
Biện pháp khác

Mùi Lắp đặt quạt thông gió
Biện pháp khác

Tiếng ồn Định kỳ bảo dưỡng thiết bị
Cách âm để giảm tiếng ồn
Biện pháp khác

Nhiệt dư Lắp đặt quạt thông gió
Biện pháp khác

Nước mưa chảy tràn Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường
Biện pháp khác
  1. Cam kết

5.1. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

5.2. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây.

5.3. Chúng tôi/tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế hoạch bảo vệ môi trường này./.

 

(2)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: (1) Cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) ở trang cuối cùng.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under TƯ VẤN AN TOÀN.