Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC HÓA CHẤT NGUY HIỂM PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT
(Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)

Các hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bao gồm các chất quy định tại Bảng 1 của Phụ lục này và hỗn hợp chứa các chất quy định tại Bảng 1 khi phân loại theo GHS thuộc trường hợp quy định tại Bảng 2 Phụ lục này.

 

STT Tên hóa chất theo tiếng Việt Tên hóa chất theo tiếng Anh Công thức hóa học Mã số CAS Mã HS(1) Ngưỡng khối lượng hóa chất tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm (kg)
1. Acrolein Acrolein (2-Propenal) C3H4O 107-02-8 29121990 5.000
2. Acrylonitril Acrylonitrile C3H3N 107-13-1 29261000 50.000
3. Acryloyl clorua Acryloyl chloride (2- Propenoyl chloride) C3H3ClO 814-68-6 29161900 5.000
4. Aldicarb Aldicarb C7H14N2O2S 116-06-3 29309090 5.000
5. Rượu alyl (2- Propen-1-ol) Allyl alcohol (2- Propen-1-ol) C3H6O 107-18-6 29052900 5.000
6. Alylamin (2- Propen-1-amin) Allylamine (2- Propen-1-amine) C3H7N 107-11-9 29211900 5.000
7. Amoniac khan Ammonia (anhydrous) NH3 7664-41-7 28141000 50.000
8. Amoni nitrat Ammonium nitrate NH4NO3 6484-52-2 31023000  
Hỗn hợp chứa Amoni nitrat ở thành phần khối lượng ≤ 70%   5.000.000
Hỗn hợp chứa Amoni nitrat ở thành phần khối lượng >70% và ≤ 80%   1.250.000
Hỗn hợp chứa Amoni nitrat ở thành phần khối lượng >80% và ≤98%   350.000
Amoni nitrat và hỗn hợp chứa Amoni nitrat ở thành phần khối lượng ≥ 98%   10.000
9. Anabasin (Pyridin,3-(2S)-2- piperidinyl) Anabasine, (Pyridine,3-(2S)-2- piperidinyl-) C10H14N2 494-52-0 29399990 50.000
10. Asen hydrua Arsen trihydride (arsine) AsH3 7784-42-1 28500000 200
11. Axit asenic và hoặc các muối asenat Arsenic (V) acid and/or salts H3AsO4   28111910 1.000
12. Asen pentoxit Arsenic pentoxide As2O5 1303-28-2 28112990 1.000
13. Asen trioxit Arsenic trioxide As2O3 1327-53-3 28112990 100

 

Chi tiết tải: Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Văn bản pháp luật.