Quy định huấn luyện an toàn điện

Quy định huấn luyện an toàn điện được quy định tại Thông tư 05/2021/TT-BCT.

Cơ sở pháp lý về huấn luyện an toàn toàn điện

✡️ Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012.

✡️ Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

✡️ Căn cứ Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

✡️ Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung an toàn điện.

Quy định đối tượng tham gia huấn luyện an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT.

🔸 Người lao động làm công việc xây dựng, vận hành, kiểm định và sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện phải được huấn luyện, sát hạch về an toàn điện.

🔸 Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dân điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên.

🔸 Người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

🔸 Người lao động làm nghề vận hành, sửa chữa, dịch vụ điện cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện, sát hạch về an toàn điện cho người lao động.

Đối với người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, việc cấp thẻ an toàn điện được thực hiện theo quy định tại Điều 64 Luật Điện lực.

Quy định nội dung huấn luyện an toàn điện

✔️ Nội dung lý thuyết

▪️ Sơ đồ hệ thống điện, các yêu cầu bảo đảm an toàn cho hệ thống điện.

▪️ Biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn khi tiến hành công việc: Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu cần), lập kế hoạch, đăng ký lịch công tác, tổ chức đơn vị công tác, làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác, thủ tục cho phép làm việc, giám sát an toàn trong thời gian làm việc; thủ tục kết thúc công việc và đóng điện trở lại.

▪️ Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc an toàn: cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc, kiểm tra không còn điện, nối đất, lập rào chắn, thiết lập vùng làm việc an toàn, treo biển cấm, biển báo.

▪️ Quy trình vận hành, xử lý sự cố đường dây điện, thiết bị điện nơi người lao động làm việc.

▪️ Quy trình về an toàn khi kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm đường dây điện, thiết bị điện trong trường hợp có cắt điện và không cắt điện.

▪️ Cách nhận biệt và biện pháp loại trừ nguy cơ gây sự cố, tai nạn tại nơi làm việc và phương pháp cấp cứu người bị nạn do điện.

▪️ Thiết lập vùng làm việc an toàn.

▪️ Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, quy định về kiểm tra (thí nghiệm) các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.

✔️ Nội dung huấn luyện cho từng đối tượng cụ thể

🔹 Nội dung huấn luyện cho người làm công việc vận hành đường dây

▪️ Đánh giá nhận diện nguy cơ rủi ro trong quản lý vận hành đường dây.

▪️ Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố đường dây điện.

▪️ An toàn trong việc: Kiểm tra đường dây điện, làm việc trên đường dây điện đã cắt điện hoặc có điện, chặt, tỉa cây trong và gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện; làm việc trên cao.

▪️ Nội dung huấn luyện cho người công việc vận hành thiết bị, trạm điện:

▪️ Đánh giá nhận diện nguy cơ rủi ro trong quản lý vận hành trạm điện.

▪️ Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố, quy định an toàn cho thiết bị điện, trạm điện.

▪️ An toàn trong việc: Kiểm tra thiết bị điện, đưa thiết bị điện vào hoặc ngừng vận hành, làm việc với các thiết bị điện.

▪️ Phòng cháy, chữa cháy cho thiết bị điện, trạm điện.

🔹 Nội dung huấn luyện cho người làm công việc xây lắp điện

▪️ An toàn trong việc đào, đổ móng cột, đào mương cáp ngầm.

▪️ An toàn trong việc lắp, dựng cột.

▪️ An toàn trong việc rải, căng dây dẫn, dây chống sét.

▪️ An toàn trong việc lắp đặt thiết bị điện.

🔹 Nội dung huấn luyện cho người làm công việc thí nghiệm điện, kiểm định.

▪️ Quy trình vận hành, quy trình thí nghiệm, quy định an toàn cho các thiết bị của trạm kiểm định, phòng thí nghiệm. Biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn khi thử nghiệm, kiểm định.

▪️ An toàn điện trong việc tiến hành thử nghiệm, kiểm định các thiết bị, dụng cụ điện, vật liệu điện.

▪️ Nội dung huấn luyện cho người làm công việc sửa chữa đường dây điện, thiết bị điện.

▪️ Đối với đường dây điện: An toàn trong việc sửa chữa trên đường dây điện đã cắt điện hoặc có điện đi độc lập hoặc trong vùng ảnh hưởng của đường dây khác đang vận hành.

▪️ Đối với thiết bị điện: An toàn trong khi làm việc với từng loại thiết bị điện.

🔹 Nội dung huấn luyện cho người làm công việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt.

▪️ An toàn trong việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt khi có điện hoặc không có điện.

🔹 Nội dung huấn luyện cho những người là điều độ viên hệ thống điện

▪️ Các quy trình quy định liên quan đến điều độ, thao tác, xử lý sự cố.

▪️ An toàn khi thao tác, xử lý sự cố, giao nhận đường dây, thiết bị điện thuộc quyền điều khiển giữa điều độ viên với trực ban đơn vị quản lý vận hành.

✔️ Nội dung phần thực hành

▪️ Thực hành những nội dung có liên quan đến việc đảm bảo an toàn phù hợp với công việc của người lao động.

▪️ Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra, thí nghiệm các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.

▪️ Phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người bị tai nạn điện.

▪️ Những nội dung thao tác liên quan đến việc bảo đảm an toàn phù hợp với công việc của người lao động.”

Quy định về thời gian huấn luyện an toàn điện

Thời gian huấn luyện lần đầu: ít nhất là 24 giờ ~ 3 ngày làm việc. huấn luyện an toàn điện lần đầu được thực hiện khi người lao động mới được tuyển dụng, chuẩn bị bắt đầu công việc.

Huấn luyện định kỳ. Huấn luyện an toàn điện định kỳ được thực hiện hàng năm. Thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất là 08 giờ.

Huấn luyện lại: huấn luyện lại khi người lao động chuyển đổi vị trí công việc hoặc thay đổi bậc an toàn hoặc có sự thay đổi thiết bị, công nghệ. Hoặc khi kết quả kiểm tra sát hạch không đạt yêu cầu, hoặc người lao động đã nghỉ việc từ 6 tháng trở lên và đi làm lại. Thời gian huân luyện lại ít nhất là 12 giờ.

Quy định về thẻ an toàn điện

Sau khi tham gia huấn luyện an toàn điện và thông qua kết quả sát hạch sẽ được cấp thẻ an toàn.

Trong suốt quá trình làm việc, người lao động phải mang theo và xuất trình thẻ an toàn theo yêu cầu.

Quy định về người huấn luyện an toàn điện

Người huấn luyện, sát hạch phần lý thuyết phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện. Và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với chuyên ngành đó.

Người huấn luyện, sát hạch phần thực hành phải có trình độ cao đẳng trở lên, thông thạo và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với chuyên ngành huấn luyện.

Đơn vị huấn luyện an toàn điện

CRS VINA là đơn vị được chỉ định thực hiện huấn luyện an toàn điện trên toàn quốc.

Đội ngũ giảng viên là những người được đào tạo chuyên sâu, bài bản và có nhiều năm kinh nghiệm.

Chi phí tối ưu cho từng doanh nghiệp.

Hồ sơ và thủ tục nhanh chóng.

 

CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://moitruongcrsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️⚜️Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under ĐÀO TẠO AN TOÀN.