Hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của các dự án thủy điện

Bộ TN&MT vừa có Văn bản 5657/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của các dự án thủy điện.
 Theo đó, đối tượng phải thực hiện ĐTM được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Đối với các dự án thủy điện, trên cơ sở quy mô, tính chất của từng hạng mục hoặc của toàn bộ dự án, ngoài việc tham chiếu Mục 27, Ủy ban còn phải tham chiếu các mục khác như: Mục 1, 2, 9, 19, 20, …, 112, 113 của Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ- CP để xác định đối tượng phải thực hiện ĐTM.

Thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của Bộ TN&MT được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ- CP. Để xác định thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của Bộ TN&MT đối với các dự án thủy điện, ngoài việc tham chiếu Mục 3, Ủy ban còn phải tham chiếu các Mục 1,2, 4, 6, 9, 10, 11 của Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.         

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 201/2013/NĐ- CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, các dự án khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 2 MW trở lên thuộc thẩm quyền cấp giấy phép tài nguyên nước của Bộ TN&MT. Như vậy, các dự án thủy điện thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM và có công suất lắp máy từ 2 MW trở lên thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của Bộ TN&MT.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, việc xem xét các dự án thủy điện có thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hay không chỉ được thực hiện sau khi đã xác định không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM.

 

Nguồn: Bộ tài nguyên và Môi trường.

Rate this post

Posted by & filed under Tin tức.